Test re flex

Merged Giannis Koumoutsos requested to merge test_re-flex into main

Merge request reports