Execution test

Merged Giannis Koumoutsos requested to merge executionTest into main

Merge request reports