[doc] fix typo ewosk vs ewoks

Merged payno requested to merge doc_fix_ewosk_typo into main

Merge request reports